ajax loader

שאלה מס’ 1. בשעה 14:50 ספינתך מפליגה ב- C.C. – 165°, מהירות הספינה 6.3 קשרים. נלקח תכווין מצפן לספינת מגדלור “ST GOWEN SHS” והיה °C.B. – 030. בשעה 15:30 הספינה משנה קורס ל– °C.C. – 180 . בשעה 17:00 נלקח תכווין מצפן למגדלור צפוני של האי “LUNDY” והיה C.B. – 081°. מצא את אתר הספינה בשעה 17:00 ו- 14:50.

שאלה מס’ 2. הנך מפליג בקורס הפלגה C.C. – 320° . עין צופה בגובה 9 מטרים. ברגע התגלות המגדלור “CATHERINE POINT” מדדת תכווין ממצפן °C.B. – 320 . חשב את מיקומך. שאלה:

שאלה מס’ 3 בשעה 12:10 תכווין המעבר בין מגדלור “WOLF ROCK” למגדלור “LONG SHIP” היה במצפן המגנטי °C.B. – 025 . הקורס האמיתי של ספינתך הוא °T.C. – 100 . מהירות הספינה 9 קשרים. בשעה 15:30 תכווין המצפן למגדלור “LIZARD POINT” היה C.B. – 012°.
1. חשב את שגיאת המצפן.
2. מצא את אתר הספינה בשעה 15:30.
(הנח כי טבלת הדויאציה לא אמינה לצורך פתרון שאלה זו).

שאלה מס’ 4 יצאת מנקודה Lat 50°00′ N, Long 003° 08′ W.
עליך להגיע לנקודה Lat 50°00′ N, Long 001° 40′ W.
הרוח נושבת ממזרח. אתה מפרשית המסוגלת לחדד עד 40° לרוח. מהירותך 10 קשרים. עליך להתחיל במפנה ימני ולהגיע ליעד בדרך הקצרה ביותר וב- 5 מפנים בדיוק. שעת היציאה 17:00.
באיזו שעה תגיע ליעד?

שאלה מס’ 5 בשעה 02:30 נקבע אתר הספינה ע”י שני טווחים (במכ”מ):
“ILE VIERGE” – 15M
“ILE DE BATZ” – 15M
מאתר זה הספינה צריכה להגיע לאתר הנמצא 12 מייל מערבית למגדלור “LES HANOIS” בשעה 10:30. באזור נושבת רוח מכיוון צפון מערב הגורמת לסטייה של 5 מעלות.
1. חשב את ה- C.T.S ע”מ להגיע ליעד.
2. חשב את קורס המצפן ע”מ להגיע ליעד.

שאלה מס’ 6 אתה מפליג ביאכטה לאורך החוף האנגלי, גובה הצופה 4 מטרים. הבחנת במגדלור “START POINT” לראשונה בשעה 13:00. אתה מפליג ב- T.C. – 241° מהירותך ע”פ הלוג 6.5 קשרים. בשעה 17:00 הבחנת במגדלור “EDDYSTONE ROCK” לראשונה. באזור זרם 331/3K . מהו מיקומך בשעה 13:00?

.

תשובה מס’ 1:

שנת המבחן 1999, לכן התיקון השנתי 2º-.

מדובר בשאלת הרצת תכווינים רגילה, מלבד הרצת המגדלור המתבצעת בשני לגים:

ראשית נמצא את שגיאת המצפן על ידי המעבר מ- C.C. ל- T.C.:

 

ולכן שגיאת המצפן C.err = 4.5º W. נחשב את התכווינים האמיתיים:

האתר W E
 

C.Brg

C.Err T.Brg
St gowan shs 030º 4.5º W 025.5º
W E
C.C. DEV M.C. VAR T.C.
165° 3º E 168º 7.5º W 160.5º

 

·         שימו לב, שגיאת המצפן לא רלוונטית לתכווין השני בגלל ששינינו קורס הפלגה בזמן ההרצה. יש לחשב את שגיאת המצפן מחדש על פי הקורס החדש.

נחשב את הלג הראשון:

14:50 – 15:30 = 40 minutes à 40/60 = 0.66 * 6.3K = 4.2M

 

לג א – 160.5/4.2M

נחשב את הלג השני:

W E
C.C. DEV M.C. VAR T.C.
180° 4º E 184º 7º W 177º

 

·         יש לשים לב שהוריאציה נמדדת מהמיקום החדש. (כעת קרובה יותר לקו ה 9°W).

 

15:30 – 17:00 = 90 minutes à 90/60 = 1.5 * 6.3K = 9.45M

לג ב – 177/9.45M

 

כעת ניתן לחשב את תכוין המצפן השני ע”פ שגיאת המצפן החדשה c.err – 3°W :

האתר W E
 

C.Brg

C.Err T.Brg
המגדלור הצפוני של lundy 081º 3º W 078º

 

1.             כעת לאחר סרטוט התכוינים על המפה והרצת המגדלור בשני לגים נקבל את מיקומנו בשעה 17:00:
Lat 51º 09.5′ N,   Long 005º 02′ W.

2.             לאחר מציאת המיקום המאוחר נסרטט את נתיב ההפלגה לאחור בשני הלגים ונמצא את מיקומנו בשעה 14:50:

Lat 51º 23′ N,   Long 005º 05.5′ W.

 

תשובה:

תשובה מס’ 2:

ראשית נחשב את הטווח למגדלור ברגע ההתגלות ע”פ נוסחת גובה צופה:

טווח התגלות מגדלור =( גובה צופה V X 2.1 ) + ( גובה מגדלור V  X 2.1 ) :

(19.75M     =     ( 3 X 2.1 )  +  ( 6.4 X 2.1

גובה המגדלור נלקח מהמפה (41m)
כעת נמצא את שגיאת המצפן על ידי המעבר מ- C.C. ל- T.C.:

W E
C.C. DEV M.C. VAR T.C.
320° 2.5º E 322.5º 5.5º W 317º

 

נחשב את התכווין האמיתי:

האתר W E
 

C.Brg

C.Err T.Brg
St catherine pt 320º 3º W 317º

כעת נבצע פיקס תכווין-טווח ונקבל את מיקומנו:

Lat 50º 18′ N,   Long 001º 01′ W.

_____1

תשובה מס’ 3:

ראשית נמדוד את תכווין המעבר – 018°.

כעת ניתן למצוא את שגיאת המצפן:

האתר W E
 

C.T.Brg

C.Err T.T.Brg
LONG-SHIP – WOLF-ROCK 025º 7º W 018º

 

נחשב את התכווין האמיתי:

 

האתר W E
 

C.Brg

C.Err T.Brg
LIZARD POINT 012º 7º W 005º

טווח הרצת המגדלור:

03:30 à 3.5h * 9 = 31.5M

 

נשרטט את התכוינים ונריץ את המגדלור ונקבל את מיקומנו ב- 15:30:

333

תשובה מס’ 4:

ראשית נסמן את שתי הנקודות על גבי המפה. לאחר מכן נמדוד את המרחק בין שתי הנקודות.
המרחק הנמדד – 56M.

על מנת לעשות את הדרך הקצרה ביותר נחדד כמה שניתן לרוח. קורסי ההפלגה:

מפנה ימני – 050°.

מפנה שמאלי – 130°.

מכיוון שנתבקשנו לבצע את ההפלגה ליעד ב-5 מפנים, נחלק את הטווח ל- 4 (56/4=14M), כך שחציית הקו המחבר בין שני האתרים תבוצע כל פעם באחד מרבעי המרחק. בצורה הבאה:

presentation1

 

 

 

לג א’ – 050/9.5M.

לג ב’ – 130/19M.

לג ג’ – 050/19M.

לג ד’ – 130/19M.

לג ה’ – 050/9.5M.

סה”כ –  76M (סה”כ המרחק שעברנו).

עכשיו כשחשבנו את המרחק שעברנו, אנו יכולים לחשב את סה”כ זמן ההפלגה:

76M / 10k = 7.6h à 0.6 X 60 = 36 à 7:36h

זמן הגעה – 17:00 + 7:36 = 00:36

444

ראשית נמצא את מיקומנו בשעה 02:30 (פיקס טווח-טווח). לאחר מכן נמדוד את הכיוון במפה לאתר המבוקש (12M למגדלור LES HANOIS).

הכיוון הנמדד – 057° הינו קורס ההפלגה יחסית לקרקע ולכן:

C.C. DEV M.C. VAR T.C. / C.T.S LeeWay C.O.G.
060.5º 2º W 058.5º 6.5º W 052º

צפון מערב

057

 

  • חובה לציין שהנתיב עובר מעל מכשול ניווט בעומק של 26 מטרים. אין בעיה לשרטט נתיב מעליו שכן העומק מעל מכשול הניווט גבוה, אך יש לציין זאת (להראות לבוחן שאנחנו מודעים למכשולי הניווט בים).

555

מדובר בשאלת הרצת טווחים. את הטווחים נצטרך לחשב ע”פ נוסחת גובה צופה (כשנבחין במגדלור לראשונה משמע הטווח המקסימלי שנראה את המגדלור).

נחשב את הטווח המוקדם למגדלור START POINT בשעה 1300:

טווח התגלות מגדלור =( גובה צופה V X 2.1 ) + ( גובה מגדלור V  X 2.1 )

( 2.1 X 2 ) + ( 2.1 X 7.87 ) = 20.7M

 

נחשב את הטווח המאוחר למגדלור EDDISTONE ROCK בשעה 1700:

טווח התגלות מגדלור = ( גובה צופה V X 2.1 ) + ( גובה מגדלור V  X 2.1 )

2.1 X 2 ) + ( 2.1 X 6.4 ) = 17.6M)

 

עלינו לחשב את ה-   C.O.Gע”מ להריץ את המגדלור, שכן ישנו זרם הגורם לסטייה.

נחשב על גבי השושנה ונקבל –     C.O.G / S.O.G →267 / 7K.

 

כעת נבצע הרצת טווחים עם נתוני הטווח שהתקבלו:

 

מיקומנו בשעה 1300:                  Lat 49º 58.5′ N,   Long 003º 10′ W.

.666


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×