ajax loader

שאלה מס’ 1 בשעה 0215 ספינתך מפליגה ב- TC = 350 נלקחו 2 תכווינים יחסיים והם:
מגדלור Eddystone Rocks אדום 30 ומגדלור Start point ירוק 40
מאתר זה משנה הספינה קורס על מנת להגיע בשעה 0935 לאתר הנמצא 10 מייל ברוחבית
ל- Bill of Portland,באזור נושבת רוח צפונית הגורמת לטרידה של 6 מעלות
א. מצא את הקורס ליעד? (CTS)
ב. חשב את מהירות הספינה להגעה ב-0935

שאלה מס’ 2. ע”פ ה- GPS בשעה 0600 ספינתך נמצאת ב- Lat 48°21’N Long 005°26’W.
נלקח תכווין במצפן סביבוני (GYRO) אל המגדלור הדרומי של האי I´ll D’Quessant והיה G.B = 072 קורס המצפן C.C = 300, קורס ה- GYRO של הספינה G.C = 295
א. חשב את הדוויאציה של המצפן? (לצורך שאלה זו טבלת הדוויאציה אינה אמינה)
שאלה מס’ 3. בשעה 0930 ספינתך נמצאת בטווח של 8 מייל צפונה ממגדלור Plateau de Triagoz הספינה צריכה להגיע בשעה 1430 לאתר הנמצא 10 מייל מערבית למגדלור Les Hanois באזור קיים זרם 150°/4K.
א. מה יהיה הקורס ליעד (CTS)?
ב. מה תהיה מהירות הספינה ביחס למים?

שאלה מס’ 4 . בשעה 1200 הטווח לספינת המגדלור הנמצאת בקרוב לאתר 49°31’N 000°10’W.
היה 7 מייל בשעה 1430 הטווח לאותה ספינת מגדלור היה 20 מייל קורס ההפלגה
T.C = 052, באזור נושבת רוח NW הגורמת לטרידה של 4 מעלות
מהירות הספינה 6.4 קשר
חשב את אתר הספינה בשעה 1430?

שאלה מס’ 5 . בשעה 0720 ספינתך נמצאת בטווח 12 מייל דרומית למגדלור Bishop Rock
קורס ההפלגה T.C = 100, מהירות 5 קשרים גובה העין מעל פני הים הוא 4 מטר.
בשעה 0920 מגדלור Wolf Rock התגלה על האופק בתכווין T.B = 008°
חשב את כיוון ומהירות הזרם באזור?
שאלה:

שאלה מס’ 6 . בשעה 14:50 ספינתך מפליגה ב- C.C. – 165°, מהירות הספינה 6.3 קשרים. נלקח תכווין לספינת מגדלור “ST GOWEN SHS” והיה °C.B. – 030. בשעה 15:30 הספינה משנה קורס ל– °C.C. – 180 . בשעה 17:00 נלקח תכווין מצפן למגדלור צפוני של האי “LUNDY” והיה C.B. – 081°. מצא את אתר הספינה בשעה 17:00?

תשובה מס’ 1:

ראשית נתקן את התכווינים היחסיים לתכווינים אמיתיים  ונעלה את התכווינים למפה.

T.Brg R.Brg T.C
320º אדום 30 350°
030° ירוק 40 350°

 

נמצא את מיקומנו בשעה 0215, כעת עלינו להגיע 10 מייל ברוחבית ל- BOP, נשרטט מעגל

של 10 מייל סביב היעד ,נעביר משיק דרומי למעגל (משיק צפוני לא הגיוני) ונמדוד את כיוונו

כעת עלינו להתחשב בטרידה של 6 מעלות הנגרמת ע”י הרוח הצפונית נוסיף 6 מעלות לכיוון

החרטום שלנו.

T.C טרידה COG
061º 067º

תשובה מס’ 2:

ראשית נשים את הפיקס על המפה, ונמדוד ממנו את הכיוון האמיתי למגדלור
כעת נשווה בין התכווין של הג’יירו לתכווין האמיתי.

T.B G.Err G.B
067º 5W 072º

לאחר שמצאנו את שגיאת הג’יירו נתקן את קורס הג’יירו הנתון לקורס האמיתי.

 

T.C G.Err G.C


נשווה בין הקורס האמיתי לבין הקורס המצפני הנתון ונמצא את שגיאת המצפן המגנטי

T.C C.Err C.C
290º 10W 300º

ולאחר שקיבלנו את שגיאת המצפן נקזז ממנה את הוריאציה Wונקבל דוויאציה של  

תשובה מס’ 3:

ראשית נשים ע”ג המפה את שני הפיקסים, של 0930 ושל 1430 כיוון טווח פשוטים, נחבר בין הפיקסים ונמדוד מהמפה את ה- COG = 047 וטווח ההפלגה 37M את טווח ההפלגה נחלק ב- 5 שעות ונקבל גם את ה- SOG = 7.4 Kn. כעת נתרענן איך מחוברים הוקטורים, הזרם וה- COG ראש בראש כיוון שוקטור ה- COG נכון באורכו לחמש שעות עלינו להגדיל את וקטור הזרם פי 5 גם כן נשרטט אותו ראש בראש כם ה- COG ואורכו יהיה 20 מייל (5 כפול 4 קשר) כל שנשאר לעשות הוא לסגור את המשולש מהתחלת ה- COGאל התחלת הזרם ולמדוד את כיוון ה- CTS = 022 ולמדוד את אורך הוקטור ולחלקו בחמש!  46/5 = 9.2 קשר

6a3 (1)

תשובה מס’ 4:

 ובכן, זוהי שאלת הרצת טווחים קלאסית ראשית נשרטט את מעגל הטווח המוקדם 7 מייל, נריץ את המגדלור ע”פ ה- COG לאחר שנתחשב בטרידה, רוח צפון מערבית (NW) תפיל לנו את החרטום ימינה, לטווח של 16 מייל (6.4 קשר כפול 2.5 שעות).

C.O.G טרידה T.C
056º 052º

נשרטט את המעגל המוקדם שוב מהמיקום החדש של המגדלור שנכון כעת לשעה המאוחרת. כעת נשרטט את המעגל המאוחר 20 מייל ונחפש חיתוכים של שני המעגלים הנכונים לשעה המאוחרת, נמצא את הפיקס של 1430 ונחזור ברוורס ע”פ  ה- COG למציאת הפיקס המוקדם.

כיוון שהמיקום “בעייתי” אחרוג ממנהגי ואתן נ.צ. שימו לב זה ממזרח לגריניץ’!

Lat 49º 47.5′ N,   Long 000º 09.5′ E

6a4

תשובה מס’ 5:

ראשית נסמן את הפיקס הפשוט של 0720 ע”ג המפה.

על מנת למצוא את הפיקס השני עלינו לחשב את טווח התגלות המגדלור ע”פ גובה עין של הצופה גובה המגדלור הינו 34 מטר (בודקים במפה), לכן, החישוב למציאת המרחק מהמגדלור הינו:
√34m * 2.1 = 5.83 * 2.1 = 12.25M – טווח זה נכון לעיניים בגובה “אפס”, אך נתון שהעיניים בגובה 4m, לכן יש להוסיף לטווח זה את החישוב הנ”ל:
√4m * 2.1 = 4.2M
12.25M + 4.2M = 16.45M ~ 16.5M
לכן הטווח מהסירה למגדלור יהיה 16.5Mנסמנו ע”ג המפה נוסיף את התכווין 008 ונמצא את הפיקס, חיבור בין שני הפיקסים ייתן לנו את מה שעשינו בפועלCOG\SOG כעת נשרטט את המסלול שהיינו אמורים לעשות ע”פ ה- TC ומהירות הספינה ונראה לאיפה היינו אמורים להגיע, נצא מהפיקס של 0720 על כיוון 100 לטווח של 10 מייל (5 קשר כפול שעתיים) משם נוציא את וקטור הזרם אל המיקום שאליו הגענו בפועל (הפיקס של 0920) וקטור זה בכיוונו (083) מייצג את כיוון הזרם ועצמתו נכונה לשעתיים לכן עלינו לחלק אותו בשתיים על מנת לקבל את מהירות הזרם (6.5 קשר).

6a5

תשובה מס’ 6:

מדובר בשאלת הרצת תכווינים רגילה, מלבד הרצת המגדלור המתבצעת בשני לגים:ראשית נמצא את שגיאת המצפן על ידי המעבר מ- C.C. ל- T.C.:

E W
T.C. VAR M.C. DEV C.C.
160º 7.5º W 168º 3º E 165°

ולכן שגיאת המצפן C.err = 4.5º W. נחשב את התכווינים האמיתיים:

E W האתר
T.Brg C.Err C.Brg
025º 4.5º W 030º St gowan shs
  • שימו לב, שגיאת המצפן לא רלוונטית לתכווין השני בגלל ששינינו קורס הפלגה בזמן ההרצה. יש לחשב את שגיאת המצפן מחדש על פי הקורס החדש.

נחשב את הלג הראשון:

14:50 – 15:30 = 40 minutes à 40/60 = 0.66 * 6.3K = 4.2M

לג א – 160.5/4.2M

נחשב את הלג השני:

E W
T.C. VAR M.C. DEV C.C.
177º 7º W 184º 4º E 180°

 

  • יש לשים לב שהוריאציה נמדדת מהמיקום החדש. (כעת קרובה יותר לקו ה 9°W).

15:30 – 17:00 = 90 minutes à 90/60 = 1.5 * 6.3K = 9.45M

לג ב – 177/9.45M

כעת ניתן לחשב את תכוין המצפן השני ע”פ שגיאת המצפן החדשה c.err – 3°W :

E W האתר
T.Brg C.Err C.Brg
078º 3º W 081º המגדלור הצפוני של lundy

כעת לאחר סרטוט התכוינים על המפה והרצת המגדלור בשני לגים נקבל את מיקומנו בשעה 17:00:
Lat 51º 09.5′ N,   Long 005º 02′ W.

לאחר מציאת המיקום המאוחר נסרטט את נתיב ההפלגה לאחור בשני הלגים.

6a6


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×