תקנון מועדון היאכטות סיילור

תקנון מועדון היאכטות סיילור לרוכשי מנוי

 

חבר יקר,

אנו שמחים ומברכים על הצטרפותך למועדון היאכטות של משפחת סיילור.

מועדון היאכטות שלנו הוא מועדון משפחתי ואינטימי, בו תוכלו להפליג עם המשפחה והחברים לחוויות ימיות בלתי נשכחות.

נודה לך על קריאת התקנון לצורך הבנה טובה יותר של היחסים בינינו וההיכרות שלך עם תנאי המועדון.

 

1.     הזמנת הפלגות:

 

1.2    הזמנת מקום בהפלגה תעשה באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני דרך אתר סיילור www.sailor.co.il  ויאושר במייל  או טלפונית.

1.3    שעות הזמנת הפלגות 10:00-17:00 בימים א' –ה'.

1.4    מועדי הפלגות ניתן להזמין 21 ימים מראש ועל בסיס מקום פנוי.

1.5    תינתן עדיפות למשתבצים מבעוד מועד (שכן: "כל הקודם זוכה").

1.6    ההפלגות הן בנות מינימום שעתיים בסופ"ש ובימי חג; ושלוש שעות באמצע שבוע. זמן הפלגה ארוך יותר יינתן במידת האפשר על ידי הנהלת המועדון.

1.7    כל שעת הפלגה או חלק ממנה ייחשבו כשעה מלאה.

 

2.     אורחים:

 

2.1   חבר מועדון רשאי להביא אורחים להפלגות חברים על בסיס מקום פנוי.

2.2   אורחים אינם יכולים להיות תלמידים או בוגרי סיילור שאינם חברי מועדון.

2.3   חבר מועדון יודיע להנהלת המועדון על ביטול הגעת אורח להפלגה עד 48 שעות לפני ההפלגה. אי ביטול הגעת אורח או אי הופעתו יחושב כאילו הגיע.

2.4   במידה ונותר מקום פנוי יום לפני ההפלגה ובכפוף לאישור הנהלת המועדון יכול חבר מועדון להזמין אורחים נוספים מעבר למכסה שקבועה.

 

3.     הפלגה פרטית:

 

3.1    חבר מועדון רשאי להזמין הפלגה פרטית על בסיס מקום פנוי.

3.2    כל חבר מועדון זכאי למספר ההפלגות הקבועות במסגרת המנוי אשר אותו רכש.

3.3    צוות המינימום הדרוש בהפלגה הינו 3 אנשים (2 אנשים בדגם 21.7) בוגרים מעל גיל 16. צוות מקסימום בהפלגה הינו בהתאם לכושר השיט של הסירה.

 

4.     ביטול הפלגות:

 

4.1    לא ניתן לצבור הפלגות, היינו: תקופת החברות תסתיים תוך שנה.

4.2    חבר מועדון המעוניין לבטל השתתפותו או השתתפות אורחיו בהפלגה, מחויב לעשות כן עד 48 שעות לפני ההפלגה.

4.3    חבר מועדון אשר הזמין מקום בהפלגה ו/או הזמין הפלגה פרטית ולא הופיע ללא הודעה מוקדמת או הודיע על ביטול השתתפותו פחות 48 שעות ממועד ההפלגה, תחשב ההפלגה כאילו התממשה.

4.4    הנהלת המועדון רשאית לבטל הפלגה מכל סיבה שתמצא לנכון מבלי שתהא חובה לנמק.

 

5.     ביטול/סיום חברות או הקפאת חברות:

 

5.2    תקופת החברות הינה לשנה; לכל סוגי המנויים והכרטיסיות.

5.1    חבר מועדון יהיה רשאי, באופן חד פעמי ובכפוף לאישור הנהלת המועדון, להקפיא את חברותו במועדון לפרק זמן שלא יעלה על חודש ימים. בקשה להקפאת המנוי תעשה באמצעות הודעה כתובה להנהלת המועדון כחודש ימים מראש;   

5.3  מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהאמור לעיל חבר מועדון שיודיע על הפסקת המנוי במועד כלשהו לאחר
       כניסת המנוי לתוקף יחויב בתשלום מנוי באופן יחסי לפי הפירוט שלהלן:

 

-        חבר מועדון שיודיע על הפסקת המנוי במהלך הרבעון הראשון של המנוי יחויב בתשלום בגין 1/4 (רבע) מגובה המנוי בתוספת של 20% מגובה המנוי הכולל.

-        חבר מועדון שיודיע על הפסקת המנוי במהלך הרבעון השני של המנוי יחויב בתשלום בגין 1/2 (חצי) מגובה  המנוי בתוספת של 15% מגובה המנוי הכולל.

-        חבר מועדון שיודיע על הפסקת המנוי במהלך הרבעון השלישי של המנוי יחויב בתשלום בגין 3/4 (שלושה רבעים) מגובה המנוי בתוספת של 10% מגובה המנוי הכולל.

       -   חבר מועדון שיודיע על הפסקת המנוי במהלך הרבעון הרבעי (והאחרון) של המנוי יחויב בתשלום מלוא המנוי הכולל בלבד

5.3    הנהלת המועדון רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר המועדון עד לזמן ההודעה. ואז הפיצוי כאמור לעיל.

 

6.     הפלגות הסמכה-  BARE BOAT:

 

6.1    חבר מועדון מחויב לעבור חפיפה מסודרת ומקיפה טרם יוכל לקחת את כלי השייט ולהפליג כסקיפר אחראי. זמן החפיפה יהיה כלול בזמן חברותו במועדון.

6.2    רישום חבר מועדון להפלגות הסמכה יהיה בכפוף להצגת רישיון משיט 30 (למעט בדגם 21.7) בתוקף ואישור רפואי.

6.3    הפלגות ההסמכה ניתנות לחברי מועדון, למעט חברי מועדון בעלי כרטיסיות, ללא תוספת תשלום מלבד דמי המנוי החודשיים.

6.4    לבעלי הכרטיסיות ההסמכה האמורה לעיל תנוכה משעות הכרטיסיה.

6.5    הפלגה עצמית תהא פתוחה לכל חבר מועדון בעל רישיון משיט 30 (למעט בדגם 21.7) בתוקף אשר ביצע הסמכת BARE BOAT ובכפוף להחלטת הנהלת המועדון. חבר המועדון מחויב לשאת את הרישיון האמור בעת ההפלגה (למעט בדגם 21.7).

6.6    הפלגת הסמכה תתקיים בקבוצות, אורכת כ 2-3 שעות ונקבעת בהתאם לפעילות המועדון, ללוח ההפלגות החודשי ולזמינות היאכטה.

6.7    צוות המינימום הדרוש בהפלגת הסמכה הינו 3 אנשים (2 אנשים בדגם 21.7) בוגרים מעל גיל 16, צוות מקסימום בהפלגה הינו בהתאם לכושר השיט של הסירה.

 

7.     אחריות חבר המועדון:

 

7.1    חבר המועדון מתחייב לנהוג לפי חוקי השייט, ולהציג בכל עת במהלך ההפלגה את הסימנים והאורות המתאימים.

7.2    חבר מועדון מחויב לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את היאכטה בטרם היציאה לים.

7.3    כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן באמצעות טלפון או מכשיר הקשר את הנהלת המועדון טרם כל כניסה או יציאה מהנמל. יובהר, אין לבצע כניסה או יציאה ללא נוכחות נציג מועדון ואישורו.

7.4    אין לעלות על כלי השייט עם נעליים.

7.5    חבר מועדון מתחייב לא להעלות לכלי השייט פיצוחים וגרעינים, להימנע מעישון על סיפון כלי השייט, וכן לנקוט בכל משנה זהירות נוסף הנוגע למניעת שריפה.

7.6    חבר מועדון מתחייב לתדרך בכל הפלגה פרטית את אורחיו בנוגע להתנהגות הנדרשת וכללי בטיחות כלי השייט, לרבות השימוש בשירותים ובשאר הכללים האמורים לעיל.

7.7    חבר מועדון מתחייב להיות זמין במכשיר הקשר על ערוץ 16 ובטלפון הנייד שלו בכל זמן ההפלגה.

7.8    חבר מועדון מתחייב לעמוד במסגרת הזמן שהוקצבה לו ולהישאר בגבולות הגיזרה שהוקצו לו. חריגה מן הזמן המוקצב תתומחר לפי מחירון השכרות של מועדון סיילור ותגבה מן החבר.

7.9    חבר מועדון מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשמור על הציוד שמופקד בידיו ולהשאירו במצב תקין, שלם ונקי.

7.10 חבר מועדון מחויב בדיווח על כל תקלה שנגרמה לכלי השייט על ידיו או שהבחין בה. חבר מועדון אשר לא דיווח על תקלה תחשב זו באחריותו הבלעדית וכן יישא חבר המועדון בעלות תיקון התקלה.

7.11  בכל מקרה שחבר מועדון ו/או אורח אשר גרם נזק לכלי השייט, או נכח בהפלגה בה נגרם נזק כלשהוא לכלי השייט ו/או אבד ציוד ישא בהוצאות התיקון או קניית הציוד עד לסכום של 2500$ ו/או בגובה ההשתתפות העצמית של המועדון הנמוך מביניהם.

          כל חבר מועדון יהיה מבוטח באחת מקופות החולים ובעל ביטוח אישי.

7.12 גזרת ההפלגה הינה בין חופי בת ים למרינה תל אביב אלא אם כן סוכם אחרת.

 

והכי חשוב חובה על חבר המועדון לעשות הרבה הרבה כיף בים  תוך שמירה על הכללים.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת בתקנון זה.

 

הנהלת "סיילור" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את הוראות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וולא צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר סיילור www.sailor.co.il

 

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א – יפו בלבד.

 

אני מאשר שקראתי את תנאי התקנון ותנאיו מקובלים עליי וכן כי אני מתחייב לעמוד בהם:

 

שם_______________    משפחה_________________ ת.ז____________________

 

 

תאריך____________                                                        חתימה__________________

 

 

תודה,

 

סיילור ספנות בע"מ

 

 

E\S-109\h\009