ajax loader

שאלה מס’ 1 במצפן מגנטי מחט המצפן מצביעה בקרוב לכוון:
א. הצפון של המפה.
ב. הקוטב הצפוני המגנטי.
ג. הקוטב הצפוני הגיאוגרפי.
ד. הדרום הגיאוגרפי אך נותן להגאי את הכיוון לצפון הגיאוגרפי.

שאלה מס’ 2 שגיאת הדויאציה היא:
א. שגיאה עקב ההפרש בין הצפון המגנטי לגיאוגרפי.
ב. נוצרת עקב מסות מתכת וחשמל בספינה.
ג. קיימת רק בספינות ממתכת.
ד. שגיאה אופיינית למצבר חשמלי.

שאלה:
שאלה מס’ 3 שגיאת הדוויאציה הינה:
א. הפרש בין הצפון המגנטי לגיאוגרפי.
ב. הפרש בין הצפון של המצפן והצפון הגיאוגרפי.
ג. שגיאה אופיינית למצפן חשמלי (ג’יירו).
ד. הפרש בין צפון המצפן לצפון המגנטי.

שאלה:
שאלה מס’ 4 קורס מגנטי הוא:
א. הזווית שבין קו שדרית הספינה והקו הגיאוגרפי.
ב. הזווית שבין קו שדרית הספינה לקו האורך עליו היא נמצאת.
ג. הזווית שבין קו שדרית הספינה ובין הצפון של טבלת המצפן.
ד. הזווית שבין קו שדרית הספינה והצפון המגנטי.

שאלה:
שאלה מס’ 5 שגיאת מצפן מגנטי בספינה מורכבת בעיקרה:
א. שגיאה עיקרית VAR.
ב. שגיאה עיקרית DEV.
ג. שגיאה כללית של VAR ו- DEV יחד.
ד. למצפן מגנטי אין שגיאה.
שאלה:
שאלה מס’ 6 הכיוון האמיתי לכוכב הצפון = 000. התכווין לכוכב הצפון ממצפן של ספינה הוא 005 הוריאציה היא 4 מזרחה הדיואציה היא:
א. 9 מזרח.
ב. 9 מערב.
ג. 2 מזרח.
ד. 1 מערב.
שאלה:
שאלה מס’ 7 הכיוון האמיתי לכוכב הצפון POLARIS הוא 000, במצפן הספינה הכוכב נראה בתכווין 355. הוריאציה באזור 5 מעלות מזרח. הדויאציה בקורס הנוכחי היא:
א. 1 למערב.
ב. 5 למערב.
ג. 0.
ד. 5 למזרח.
שאלה:
שאלה מס’ 8 באזור ההפלגה ניתן לקבל מהמפה:
א. את השפעת הוריאציה על המצפן.
ב. את השפעת הדויאציה על המצפן.
ג. במפה אין נתונים הקשורים בשגיאת המצפן.
ד. את השפעת הוריאציה והדויאציה על המצפן.

שאלה:
שאלה מס’ 9 אחרי הפלגה ארוכה בים הפתוח אתה מתקרב לחוף. אתה מנווט לפי המצפן המגנטי ומתחשב בסטייה שחישבת בעצמך- הסכום האלגברי של הדויאציה והוריאציה. עכשיו אתה רואה שני עצמי חוף מזוהים היטב בקו אחד, לוקח אליהם תכווין ומוצא ששגיאת המצפן שקבעת שונה בהרבה מהשגיאה שחישבת. איזו שגיאה מהימנה עליך יותר ומדוע?
א. הסטייה שחישבתי, כי היא נמצאה בעזרת חישוב ולא ע”י תכווין.
ב. הסטייה שחישבתי, כי היא מבוססת יותר.
ג. הסטייה שחישבתי, כי היא כוללת גם וריאציה וגם דויאציה.
ד. הסטייה מתכווין המעבר, כי היא מעודכנת.
ה. הסטייה מתכווין המעבר, כי היא אינה תלויה בדויאציה.

שאלה מס’ 10 שגיאת מצפן הג’יירו בספינה מורכבת בעיקרה:
א. שגיאה עיקרית VAR.
ב. שגיאה עיקרית DEV.
ג. שגיאה כללית של VAR ו- DEV יחד.
ד. שגיאה טכנית של כיול.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: ב’ | שאלה מס’ 3: ד’ | שאלה מס’ 4: ד’ | שאלה מס’ 5: ג’ | שאלה מס’ 6: ב’ | שאלה מס’ 7: ג’ | שאלה מס’ 8: א’ | שאלה מס’ 9: ד’ | שאלה מס’ 10: ד’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×