ajax loader

תרגיל מסכם ימאות מס' 1

שאלה מס’ 1.סיימת את תמרון העגינה, איך תוריד עומס מכננת העוגן:
א.אקשור את שרשרת העוגן אל הברווז בחרטום
ב.משתמש בקשר stopper, קושר חבל מברווז חרטום, מעביר בשרשרת, מחזיר לברווז חרטום, משחרר מעט את הכננת ומעביר את העומס מהשרשרת אל החבל.
ג.אין צורך להוריד עומס הכננת חזקה
ד.באמצעות מוט ברזל ייעודי שקוטרו 4 אינטש, שיחבר הין שרשרת העוגן לברווז בחרטום.

שאלה מס 2.אתה כ”ש O מפרשית, מבחין בכ”ש K מציג אורות של מוגבל עבודות עד 50 מ’ + אורות של גורר משך מעל 200 מטר.
א.O מפנה ל K
ב.המצב גבולי ולכן אפעל לפי כללי הימאות הטובה
ג.K מפנה ל O, ממוכן מפנה למפרשית
ד.אף תשובה אינה נכונה

שאלה מס’ 3 הנך מבחין בכלי שייט מציג דגל A ובסמוך לו סימון יום 67
א.זהו כ”ש על שרטון, מוודא מיקום עצמי ומתרחק
ב.זהו כ”ש במצוקה, ניגש להגיש עזרה
ג.זהו כ”ש העוסק בעבודות ימיות
ד.זהו כ”ש עוגן המוריד צוללנים, עלי לשמור מרחק של לפחות 200 מטר.

שאלה מס’ 4 אתה מפליג על כלי שייט בעל מדחף שמאלי, אתה משלב להילוך אחורי:
א.ירכתי הספינה ינועו לכיוון ימין
ב.חרטום הספינה ינוע לכיוון שמאל
ג.חרטם הספינה ינוע לכיוון ימין עקב תנועת ירכתי הספינה ימינה
ד.ירכתי הספינה ינועו לכיוון שמאל

שאלה מס’ 5 מהו המשפט הנכון?
א.עומס העבודה הבטוח יחושב כ 1/2 מחוזק הקריעה
ב.חוזק הקריעה יחושב כ 1/6 מעומס העבודה
ג.חוזקה הקריעה יחושב כ 1/2 מעומס העבודה
ד.עומס העבודה הבטוח יחושב כ 1/6 מחוזק הקריעה

שאלה מס’ 6 מהי משמעות הצפירה: אחת ארוכה ושתיים קצרות?
א.ממוכן.
ב.מפרשית.
ג.דייג.
ד.תשובות ב+ג נכונות.

שאלה מס’ 7 ספינה המציגה דגל B בכניסה למרינה, מה נכון:
א. נכנס רק אם אוכל לשמור מרחק של לפחות 300 מטר מכלי השייט.
ב. זהו כ”ש במצוקה, ניגש להגיש עזרה
ג. מתרחק מהכניסה וממתין עד שכלי השייט יתפנה ואוכל להיכנס בבטחה
ד. נכנס בזהירות

שאלה מס’ 8.הנך מפליג בכלי שייט N מפרשית הרוח מכיוון SW, מבחין בכ”ש F אשר מפרשיו בצד ימין
א.זוהי מפרשית במפנה שמאלי, שני כלים מאותה משפחה, כל אחד מפנה לימין
ב.זהו כלי שייט של דייג, אני מפנה, מפרשית מפנה לדייג
ג.זוהי מפרשית במפנה שמאלי, אני מפרשית במפנה ימני, אני שומר קורס ומהירות
ד.זוהי מפרשית במפנה ימני, אני מפרשנית במפנה שמאלי, אני מפנה דרך.

שאלה מס’ 9 מה נכון?
א.תוקף הציוד הפירוטכני הינו ל 7 שנים
ב.מצוף עשן קולח למשך 10 דקות
ג.לפיד יד יכבה מיד כאשר יצלול לעומק גדול מ 20 ס”מ
ד.ספינה במסע לאומי חייבת ב 2 מצופי עשן.

שאלה מס’ 10 מהו נוהל IMOT ?
א.נוהל אימות פרטי הסקיפר במשטרת הגבולות.
ב. נוהל המתבצע 50 מייל מחופי ישראל על ערוץ 16 בקשר.
ג. חובת דיווח על פירטי היאכטה והנוסעים לחיפה רדיו בכניסה לישראל.
ד. תשובות ב+ג נכונות.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: א’ – כ”ש K מציג אורות של מוגבל בתימרונים עקב עבודות תת ימיות לכן הוא שייך למשפחת המוגבלים, העובדה שהוא גורר לא מבטלת את היותו מוגבל ולכן מבחינת  הירארכיית המשפחות הוא שייךלמשפחת המוגבלים, ולכן המפרשית O תפנה לו. | שאלה מס’ 3: ד’ – דגל A ,צוללנים אינו דגל מרובע לכן בתוספת כדור לא ייחשב כסימן מצוקה. כל דגל מרובע וכדור =סימן מצוקה! | שאלה מס’ 4: א’ – בספינה עם מדחף שמאלי (מסתובב שמאלה בזמן תנועה קדימה),  בזמן תנועה לאחור, עקב פעולת ההסחה, ירכתי הספינה ינועו לימין. | שאלה מס’ 5: ד’ – עומס העבודה הבטוח SWL הוא מקדם בטיחות  והוא מחושב כ 1/6 מחוזק הקריעה BSהמחושב של החבל, לדוגמא חבל בעל חוזק קריעה של 600 יחידות עומס, עומס העבודה הבטוח שלו הוא 600/6=100 יחידות עומס. | שאלה מס’ 6: ד’ | שאלה מס’ 7: ד’ – זהו כלי שטוען ,פורק או נושא חומרים מסוכנים, לכלי זה אין שום זכות מיוחדת והוא נחשב לממוכן רגיל, אין הגבלה למרחק מינימלי מכלי זה ניתן להיכנס בזהירות. | שאלה מס’ 8: ג’ –  N מפרשית במפנה ימני (הרוח מדרום מערב), F מפרשית במפנה שמאלי (אם מפרשיו בצד ימין שלו אזי הוא   במפנה שמאלי), שתי מפרשיות, במפנים שונים, שמאלי מפנה לימני, אני שומר קורס ומהירות. | שאלה מס’ 9: ג’ – ציוד פירוטכני תקף ל 3 שנים,מצוף עשן קולח למשך דקה,ספינה במסע לאומי חייבת במצוף עשן אחד. | שאלה מס’ 10: ד’

.

תרגיל מסכם ימאות מס' 2

שאלה מס’ 1 מהו מערך “סקונר”?
א. תורן אחד,חלוץ וראשי.
ב.שני תרנים הקידמי גבוה והאחורי נמוך.
ג.שני תרנים האחורי גבוה והקידמי נמוך.
ד.שני תרנים בגבהים זהים.

שאלה מס’ 2 מה נכון?
א.רוח מדומה היא רוח הנוצרת ישירות מהתנועה של הסירה.
ב.רוח מדומה שווה במהירותה למהירות ההתקדמות שלנו.
ג.רוח מדומה היא הרוח שאנו מרגישים שאנו קשורים לרציף.
ד.רוח מדומה היא השקול בין הרוח האמיתית לרוח הפנים

שאלה מס’ 3 איך נדע שעוגן ספינתנו נגרר?
א.מד המהירות (log) .
ב.תכווינים לכלי שייט.
ג.חבל העוגן רועד.
ד. כל התשובות נכונות.

שאלה מס’ 4. למה גורמת הטיה בספינה?
א.מהירות גבוהה סטיה גדולה.
ב.מהירות נמוכה סטיה גדולה.
ג.סטיה קטנה מהירות נמוכה
ד.הטיה לא משפיעה על מהירות הספינה

שאלה מס’ 5. במה מאופיינים ענני קומולונימבוס?
א.עננים אופקיים בגובה רב.
ב.עננים ערמתיים המתחילים בגובה נמוך ונערמים לגובה רב.
ג.עננים ללא כמות משקעים רבה
ד.עננים בשכבות הגבוהות של האטמוספרה.

שאלה מס’ 6. סירתך קשורה (דופו לרציף) LONGSIDE עם בלם חרטום בדופן ימין מה יקרה?
א. בשילוב קדימה חרטום הספינה לא יפנה לשום כיוון.
ב. בשילוב קדימה החרטום פונה שמאלה.
ג. אין לשלב קדימה כאשר בלם חרטום קשור.
ד. בשילוב קדימה החרטום פונה ימינה.

שאלה מס’ 7 ההיגוי בספינה יעיל ביותר כאשר:
א.כאשר הסירה במהירות נמוכה.
ב.כאשר המפרש מתוח מאוד.
ג.כאשר הסירה במהירות גבוהה ההיגוי הוא הטוב ביותר.
ד.בגלישה על הגלים.

שאלה מס’ 8 במה יש להתחשב בזמן תמרון במנוע?
א. השפעת הרוח.
ב. הסחת המדחף.
ג.השפעת הזרם.
ד. כל התשובות נכונות.

שאלה מס’ 9 מהו “עוגן- מת”?
א.עוגן דנפורט.
ב.עוגן קבוע בקרקעית הים אשר אין אפשרות להרימו לכלי השייט.
ג.עוגן המשמש לנוי בלבד.
ד.עוגן צף המשמש לעצירת כלי השייט.

שאלה מס’ 10 ברצונך לרתוק את ספינתך בעגינת דופן בצמוד ליאכטה אחרת, דופן לדופן, מהי הדרך הנכונה לעשות זאת?
א. חרטום לירכתיים (דופן ימין שלך לדופן ימין שלו)
ב. חרטום לחרטום (דופן שמאל שלך לימין שלו )
ג. . מה שאחליט יהיה בסדר
ד. אסור בשום פנים ואופן להקשר דופן לדופן כי החבלים לא יכולים להחזיק את שתי היאכטות יחד.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: ד’ | שאלה מס’ 3: ג’ – מד המהירות מודד מהירות ביחס למים,לדוגמא גם אם נהייה קשורים לרציף ויעבור מתחתנו זרם של 3 קשרים המד יראה כאילו הספינה מפליגה 3 קשרים. תכווינים ניתן לקחת לחוף ולא לכלי שייט מכיוון והם בתנועה. | שאלה מס’ 4: ב’ – הטייה גדולה בספינה מקטינה את מהירותה ומגדילה את הסטיה של הספינה. | שאלה מס’ 5: ב’ – קומולונימבוס הינו ענן ערמתי הענן מתחיל בגובה נמון ונערם לגובה רב.ענני הקומולונימבוס הם גושים גדולים של עננים עם התפתחות אנכית גדולה.
הפסגות של עננים אלה מתרוממות לגובה רב כהרים, מגדלים, או סדנים.
כאשר ענן קומולונימבוס מופיע באופק ונראים רק חלקו העליון ופסגתו, קל לזהותו על פי מימדיו הענקיים וצורת הפסגה המופיעה כסדן. הסדן נוצר כשפסגת הענן מתפשטת ברוח הרום החזקה ושוליו דומים לענני צירוס מעובים. ענני קומולונימבוס הם ענני משקעים.
המשקעים יורדים מהם בצורה של ממטרים חזקים ובפרקי זמן קצרים. צורות משקעים נפוצות הם ממטרי גשם חזקים מלווים בברד, אך ממטרי שלג אפשריים בטמפרטורות הקרובות לנקודת הקיפאון ומתחת לה. | שאלה מס’ 6: ד’ – הבלם בדופן ימין מתפקד כציר סיבוב לספינה לכן היא נעה לימין כאשר היא משולבת להילוך קידמי. | שאלה מס’ 7: ג’ – ההגה הינו לוח במים , כאשר יש זרימה של מים הוא מתחיל להגיב,
ככל שהזרימה גדולה יותר כך ההיגוי יעיל יותר. | שאלה מס’ 8: ד’ – כאשר אנו מתמרנים את הספינה יש להתחשב בכמה אלמנטים.זרם, רוח והסחה הם משמעותיים מאד לתמרון כלי השייט | שאלה מס’ 9: ב’ – עוגן מת  הינו עוגן קבוע אשר לא ניתן להעלותו לכלי השייט, נמצא אותו בדרך כלל בנמלים ומרינות. | שאלה מס’ 10: א’ – בשאלה זו הכוונה לשתי כלי שייט מסוג מפרשית,והשיקול ברתיקת שתי היאכטות דופן לדופן הוא להגן על התרנים במקרה של גל (יכל להווצר במעגן ע”י כ”ש שמפליג מהר).

.

תרגיל מסכם ימאות מס' 3

שאלה מס’ 1 פרצה שריפה בתא המפרשים בחרטום,פעולתך הראשונית?
א.אפנה חרטום לרוח פעולה התקרר את השריפה.
ב.אתחיל מיד בפעולת כיבוי.
ג.אפנה ירכתיים לרוח ואתחיל פעולות כיבוי.
ד.כל התשובות נכונות.

שאלה מס’ 2 מה התכונות המתאימות לחבל גרירה?
א.חבל נילון מתאים לגרירה.
ב.חבל בעל חוזק גבוה ובעל מתיחות גבוהה.
ג.חבל כבד.
ד.כל התשובות נכונות.
תשובה נכונה – ד’

שאלה מס’ 3 אתה מפליג דרומה במפרץ אילת.במקביל לחוף עלית על שירטון.כיצד תנהג?
א.אזרוק עוגנים מהירכתיים ומהחרטום מזרחה ואמשוך בעזרתם.
ב.אמתין לגאות ואמשוך בכננת העוגן.
ג.אחבר מעלן מהתורן לשרשרת העוגןואמשוך מזרחה.
ד.תשובות א+ב נכונות.

שאלה מס’ 4 אסדת ההצלה נפתחה הפוך פעולותיך?
א.הרפסודה לו שמישה.
ב.למשוך את החבל הקשור אליה,להצמיד את האסדה לדופן מעל לרוח וליישרה.
ג.להוציא את האוויר ולנפח אותה כראוי.
ד.לשלוח שחיין שיעמוד על מיכל הגז וימשוך ברצועות המיועדות להפיכה של האסדה.

שאלה מס’ 5 מה נכון?
א.באסדת ההצלה יש 6 ליטר מים לאדם.
ב.באסדת ההצלה יש ציוד פרוטכני.
ג.באסדת ההצלה יש חוברת הישרדות.
ד.באסדת ההצלה יש 6 כדורים למחלת ים.

שאלה מס’ 6 אתה מפליג על מפרשית מסוג סקונר ברוח גבית כמעט מלאה, עצמת הרוח 20 קשרים,הגלים באים מאחור,ההגא האוטומטי מתקשה לשמור על קורס.מה הסכנה?
א.היגוי הספינה לא יהיה יעיל.
ב.עקב הסתרת הרוח ע”י הראשי והמאסף יתנפנף לי החלוץ.
ג.לחץ גדול על הוונטות האחוריות.
ד. במצב כזה יכל להגרם מהפך לא מבוקר ומעבר פתאומי של הראשי והמאסף יכולים לגרום נזק.

שאלה מס’ 7 תפקידו של העוגן צף (Drouge)?
א.מעמיד את הספינה 50-70 מעלות לרוח.
ב.מונע את גילגול היאכטה.
ג.מאט את הספינה.
ד. תשובות ב+ג נכונות.

שאלה מס’ 8 ממה יש להיזהר כאשר מפליגים בסופת ברקים?
א.לא למתוח יותר מידי את מיתרי המפרשים.
ב.שינויי כיוון דחופים.
ג. שמירת קורס קבוע.
ד.אין להתקרב לגופי מתכת על היאכטה.

שאלה מס’ 9 בספינתך מנוע אחד והמדחף הינו שמאלי, עליך להיקשר בגישת “לונג סייד”(דופן לרציף) תעדיף.
א.לא משנה באיזה דופן אגש העיקר שאעצור את הספינה בזמן.
ב.דופן ימין.
ג.דופן שמאל.
ד.אגש בניצב לרציף אגיש חבל לאדם על הרציף ואמשוך את הדופן הרצויה.

שאלה מס’ 10 מצב מצוקה הוא?
א.אש שפרצה בתא מנוע ואין עליה שליטה.
ב. הצפה שאין עליה שליטה.
ג. כ”ש ללא שליטה הצריך גרירה.
ד. תשובות נכונות א+ב.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: ד’ | שאלה מס’ 3: ג’ | שאלה מס’ 4: ד’ | שאלה מס’ 5: ג’ | שאלה מס’ 6: ד’ | שאלה מס’ 7: ד’ | שאלה מס’ 8: ד’ | שאלה מס’ 9: ב’ – מדחף שמאלי יתן הסחה ימנית בתנועה לאחור לכן נעדיף בעת העצירה שההסחה תקרב
את כלי השייט לרציף ולא תרחיק אותו. | שאלה מס’ 10: ד’

תרגיל מסכם ימאות מס' 4

שאלה מס’ 1 מדוע לא כדאי לסובב את לוח ההגה מעל 45 מעלות?
א.אין משמעות לזוית אליה מסובבים את לוח ההגה.
ב.בזוית של 30 מעלות הכח הבולם הוא מירבי.
ג. עד זוית של 45 מעלות הכח המסובב גדול מהכח הבולם באופן מכסימאלי.
ד.מעל 45 מעלות הכח המסובב גדול מהכח הבולם.

שאלה מס’ 2 מהו עוגן מת?
א.עוגן שנתקע בקרקעית ואי אפשר להרימו.
ב.עוגן הנגרר ולא נתפס.
ג.עוגן המשמש לעצירת חירום.
ד.עוגן קבוע בקרקעית שאי אפשר להרימו לכלי השייט. שאלה:

שאלה מס’ 3 מה תפקידו של העוגן הצף?
א.לעגינה במרינה.
ב.עגינה בקירבת חוף.
ג.לשמור את המימד הצר של כלי השייט מול הגלים.
ד.לשמש כהיגוי חירום.

שאלה מס’ 4 מהם דגלי הקוד שחובה להחזיק על כלי השייט.
א.BCOAQR.
ב.BZOQKCN.
ג.BQAOC.
ד.AOCNQB

שאלה מס’ 5 מהו כבל 12*6?
א.כבל בעל חוזק קריעה של 13 טון.
ב.כבל בעל 12 עיקרין ו6 גידים.
ג.כבל בעל 6 עיקרים ו12 גידים.
ד.כבל בקוטר 12 מ”מ ואורך 6 מ”מ.

שאלה מס’ 6 מה נכון לגבי גלי גיבוע?
א.גובהם יקטן כאשר העומק גדול במיוחד.
ב.נעים תמיד באותו הכיוון של הרוח.
ג.יקטנו בגובהם כאשר הרוח נגדם.
ד.יקטנו בגבהם כאשר הרוח איתם.

שאלה מס’ 7 הגדר שרקיה.
א.רוח הנגרמת כתוצאה מאפיק ים סוף ונושבת מצפון.
ב.רוח מזרחית יבשה וחמהאופיינית לדרום ישראל ונגרמת מאפיק ים סוף.
ג.רוח מזרחית חזקה המורגשת בעיקר בצפון הארץ בעונות המעבר.
ד.רוח דרום דרום מערביתהמופיע בעונת הקיץ וגורמת לים גבוה

שאלה מס’ 8 מהו כיוון סיבוב הרוח בחופי ישראל בדרך כלל?
א. מ- S ל- E ,ל-NE,ל-N, ל-NW.
ב.מצפונית למזרחית בחזרה לצפונית ומשם למערבית.
ג. אין כיוון קבוע בדרך כלל.
ד.ממזרחית לדרומית, משם לדרום מערבית,משם למערבית,משם לצפון מערבית.

שאלה מס’ 9 אתה מפליג בקורס 300 מפנה ימני ברוח קדמית חדה.ברצונך לבצע סיבוב נגד הרוח.באיזה קורס משוער תפליג ספינתך בסוף הסיבוב?
א.קורס N.
ב.קורס S
ג.060 .
ד.240.

שאלה מס’ 10 אתה מפליג בקורס NE. ברוח קידמית חדה במפנה שמאלי אתה עובר להפליג ברוח גבית כמעט מלאה הרוח שאתה מרגיש נחלשת מיידית.למה?
א.בגלל התמרון המהיר.
ב.הרוח המדומה חלשה יותר בגבית.
ג. הרוח האמיתית נחלשה.
ד.רוח הפנים חלשה יותר ברוח קדמית.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ג’ | שאלה מס’ 2: ד’ | שאלה מס’ 3: ג’ – המימד הצר של כלי השייט הינו חרטום או ירכתיים | שאלה מס’ 4: ד’ | שאלה מס’ 5: ג’ | שאלה מס’ 6: ג’ | שאלה מס’ 7: ד’ | שאלה מס’ 8: ד’ | שאלה מס’ 9: ג’ | שאלה מס’ 10: ב’

תרגיל מסכם ימאות מס' 5

שאלה מס’ 1 אתה מפליג בקורס 360 הרוח מגיעה מכיוון 330 הספינה מאיטה ווהיגוי לא טוב.פעולתך?
א. עולה לרוח.
ב.יורד מהרוח.
ג.זורק עוגן צף .
ד.מוציא את ידית הגה לחירום.

שאלה מס’ 2 בזווית הטייה של 30 מעלות ספינתך מאבדת היגוי,פעולתך?
א. משחרר ראשי.
ב.משחרר חלוץ.
ג.מותח ראשי.
ד. מותח חלוץ.

שאלה מס’ 3 אתה חוזר מלרנקה לכיוון תל אביבתאר כיצד אתה מפליג?
א.קדמית מפמה ימני.
ב.קדמית מפנה שמאלי.
ג.גבית מפנה שמאלי.
ד.מלאה מפנה ימני.

שאלה מס’ 4 מה לא תעשה בעת תדלוק היאכטה.
א.הנפת דגל B.
ב. היקשרות בדופן בה נמצא פתח התידלוק.
ג. השגחה על מד הדלק.
ד. השארת משאבת השיפוליים על מצב אוטומטי.

שאלה מס’ 5 אסדת הצלה – מה נכון?
א. משתחררת ע”י מנגנון הידרוסטטי.
ב.בעלת רצועות הפיכה בתחתית.
ג. בעלת עוגנים צפים.
ד. כל התשובות נכונות.

שאלה מס’ 6 בריזה -מה נכון?
א.רוח אופינית לאזורנו הנגרמת משינויים תרמיים.
ב.רוח הנחלשת ביום ומתחזקת בלילה.
ג. ההיפך מתשובה ב.
ד. רוח צפונית בים האיגאי.

שאלה מס’ 8 סכנת התנגשות ישנה כאשר?
א.הטווח בין כלי השייט קטן והכיוון גדל.
ב.הטווח בין כלי השייט מצתמצם והכיוון קטן.
ג.הטווח בין כלי השייט קטן והכיוון אינו משתנה במידה ניכרת.
ד.הטווח בין כלי השייט אינו משתנה והכיוון קטן בצורה ניכרת.

שאלה מס’ 9 מה תפקידו של חבל SPRING.
א.שמירה על אלסטיות ברתיקת כלי השייט.
ב.הצמדה של חרטום או ירכתי כלי השייט לרציף.
ג.מניעת תנועת הסירה לאורך הרציף.
ד. חבל השוקע בקרקעית המרינה ואותו מרימים מנקודת קשירה על הרציף.

תשובות:

שאלה מס’ 1: ב’ | שאלה מס’ 2: א’ | שאלה מס’ 3: ב’ | שאלה מס’ 4: ד’ | שאלה מס’ 5: ד’ | שאלה מס’ 6: א’ | שאלה מס’ 7: א’ | שאלה מס’ 8: ג’ | שאלה מס’ 9: ג’


Contact Image

פרטי התקשרות

כתובת

סניף יפו: נמל יפו 10, תל אביב - יפו
סניף הרצליה: מרינה הרצליה בניין המנהלה קומה ראשונה

טלפון/פקס

טלפון: 077-2120366
פקס: 077-2120367

אימייל

[email protected]

Contact Thumbnail

צרו קשר

Call Now Button Top
שינוי גודל גופנים
×